Banka ve finans kuruluşlarının, kredi teminatlarına değer tespiti

Banka kredilerinden doğan ipoteklerin nakde çevrilmesinde değer tespiti

Bayilik teminatlarında ipoteğe esas gayrimenkullerin değer tespiti

Gayrimenkul yatırım kararlarına altlık teşkil edecek etüt çalışması

Gayrimenkul yatırım ortaklarının varlık hareketlerinde değer tespiti

Gayrimenkulün en iyi ve en verimli kullanım analizlerinin yapılması

Pazar araştırma ve fizibilite raporlarının hazırlanması

İflas ve hacizlerde, açılacak davalardan önce rayiç bedel tespiti

Gerçek ve tüzel kişilerin gayrimenkul hareketlerinde değer tespiti

Miras ve mal paylaşımında değer tespiti

Mahkemelere rayiç değer tespiti

Her türlü kamulaştırma çalışmalarında kamulaştırılacak gayrimenkullerin değer tespiti

Proje şerefiye çalışmaları

Turizm ve konaklama yatırım etüt çalışması

Her türlü gayrimenkulün kira rayiç bedel tespiti

Şirketlerin sermaye iradında bulunan taşınmazlarının değer tespiti

Kentsel dönüşüm projeleri ve değerleme raporları

TeknikGD © . All rights reserved.